Xây dựng demo nhỏ SimNumber dựa trên symfony framework

Table of contents

Giới thiệu

Symfony is a set of PHP Components, a Web Application framework, a Philosophy, and a Community — all working together in harmony.

 1. Symfony framework: Một PHP framework hàng đầu để tạo các trang web và ứng dựng web. Được xây dựng dựng dựa trên các Symfony Component.
 2. Symfony component: Tập các thành phần tách rời và có thể tái sử dụng, một số ứng dụng PHP được xây dựng như Drupal, phpBB, eZ Publish...
 3. Community: Cộng đồng khoảng hơn 600.000 developers đến từ hơn 120 quốc gia.
 4. Philosophy: Thúc đẩy tính chuyên nghiệp, thực tiễn tốt nhất, tiêu chuẩn hóa và khả năng tương tác của các ứng dụng.

Cài đặt

Chạy lên command line

wget https://get.symfony.com/cli/installer -O - | bash

Cài đặt nó trên global:

mv /home/linhdn1198/.symfony/bin/symfony /usr/local/bin/symfony

Kiểm tra version

Version Symfony

Tạo project mới symfony new my_project_name hoặc composer create-project symfony/website-skeleton my_project_name

Cài đặt một số component

 1. composer require annotations: Cho phép bạn sử dụng chú thích để định nghĩa 1 route VD:
 2. composer require twig: Template cho phép bạn sử dụng một số cú pháp đặc thù ngoài view.
 3. composer require symfony/maker-bundle --dev: Cho phép bạn thực hiện lệnh command make để tạo entity, controller, form ...
 4. composer require symfony/orm-pack: Hỗ trợ thao tác với database.
 5. composer require form validator security-csrf: Hỗ trợ tạo form, validate dữ liệu và bảo mật csrf cho form.

Các thành phần trong symfony

Entity: Lớp này sử dụng Doctrine để tạo các thực thể và giao tiếp với CSDL.

 • @ORM\Entity(repositoryClass="App\Repository\SimNumberRepository"): Định nghĩa lớp Repository cho Entity.
 • @ORM\Id() Set $id là khóa chính.
 • @ORM\GeneratedValue() Set giá trị tự sinh.
 • @ORM\Column(type="integer") Set kiểu dữ liệu.
 • Ngoài ra còn có quan hệ: @OneToMany, @ManyToOne, @ManyToMany...

src/Entity/SimNumber.php

<?php

namespace App\Entity;

use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;

/**
 * @ORM\Entity(repositoryClass="App\Repository\SimNumberRepository")
 */
class SimNumber
{
  /**
   * @ORM\Id()
   * @ORM\GeneratedValue()
   * @ORM\Column(type="integer")
   */
  private $id;

  /**
   * @ORM\Column(type="string", length=14)
   */
  private $number;

  /**
   * @ORM\Column(type="decimal", precision=10, scale=0)
   */
  private $price;

  public function getId(): ?int
  {
    return $this->id;
  }

  public function getNumber(): ?string
  {
    return $this->number;
  }

  public function setNumber(string $number): self
  {
    $this->number = $number;

    return $this;
  }

  public function getPrice(): ?string
  {
    return $this->price;
  }

  public function setPrice(string $price): self
  {
    $this->price = $price;

    return $this;
  }
}

Repository: Lớp kế thừa ServiceEntityRepository.php trong lớp này lại kế thừa EntityRepository.php có định nghĩa các hàm cơ bản find(), findOneBy(), findAll(), findBy().

scr/Repository/SimNumberRepository.php

<?php

namespace App\Repository;

use App\Entity\SimNumber;
use Doctrine\Bundle\DoctrineBundle\Repository\ServiceEntityRepository;
use Doctrine\Persistence\ManagerRegistry;

/**
 * @method SimNumber|null find($id, $lockMode = null, $lockVersion = null)
 * @method SimNumber|null findOneBy(array $criteria, array $orderBy = null)
 * @method SimNumber[]  findAll()
 * @method SimNumber[]  findBy(array $criteria, array $orderBy = null, $limit = null, $offset = null)
 */
class SimNumberRepository extends ServiceEntityRepository
{
  public function __construct(ManagerRegistry $registry)
  {
    parent::__construct($registry, SimNumber::class);
  }
}

Controller: Trong controller có thể định tuyến các route @Route("<url>", name="<name_route>", methods={"<GET, POST...>"}).

src/Controller/SimNumberController.php

<?php

namespace App\Controller;

use App\Entity\SimNumber;
use App\Form\SimNumberType;
use App\Repository\SimNumberRepository;
use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;

/**
 * @Route("/sim-number")
 */
class SimNumberController extends AbstractController
{
  /**
   * @Route("/", name="sim_number_index", methods={"GET"})
   */
  public function index(SimNumberRepository $simNumberRepository): Response
  {
    return $this->render('sim_number/index.html.twig', [
      'sim_numbers' => $simNumberRepository->findAll(),
    ]);
  }
}

Form: Lớp này để tạo ra form với method add('<name_input>', '<type_input>', [<opstions>])

src/Form/SimNumberType.php

<?php

namespace App\Form;

use App\Entity\SimNumber;
use Symfony\Component\Form\AbstractType;
use Symfony\Component\Form\FormBuilderInterface;
use Symfony\Component\OptionsResolver\OptionsResolver;
use Symfony\Component\Form\Extension\Core\Type\TextType;
use Symfony\Component\Form\Extension\Core\Type\NumberType;
use Symfony\Component\Form\Extension\Core\Type\SubmitType;

class SimNumberType extends AbstractType
{
  public function buildForm(FormBuilderInterface $builder, array $options)
  {
    $builder
      ->add('number', TextType::class, [
        'attr' => [
          'class' => 'form-control',
        ]
      ])
      ->add('price', NumberType::class, [
        'attr' => [
          'class' => 'form-control',
        ]
      ])
    ;
  }

  public function configureOptions(OptionsResolver $resolver)
  {
    $resolver->setDefaults([
      'data_class' => SimNumber::class,
    ]);
  }
}

Twig: Là một template cho phép viết các cú pháp ngắn gọi, dễ đọc, thân thiện. Một số cú pháp cơ bản.

 1. {{ ... }}: Dùng để hiển thị nội dung của biến hoặc kết quả của biểu thức điều kiện.
 2. {% ... %}: Dùng để xử lý mội vài logic điều kiện, vòng lặp.
 3. {# ... #}: Được dùng để comment.

template/base.html.twig

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>{% block title %}Welcome!{% endblock %}</title>
    {% block stylesheets %}{% endblock %}
  </head>
  <body>
    <div class="container">
      {% block body %}{% endblock %}
    </div>
    {% block javascripts %}{% endblock %}
  </body>
</html>

template/sim_number/index.html.twig

{% extends 'base.html.twig' %}

{% block title %}SimNumber index{% endblock %}

{% block body %}
  <h1>SimNumber index</h1>

  <table class="table table-border table-hover">
    <thead>
      <tr>
        <th>Id</th>
        <th>Number</th>
        <th>Price</th>
        <th>actions</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
    {% for sim_number in sim_numbers %}
      <tr>
        <td>{{ sim_number.id }}</td>
        <td>{{ sim_number.number }}</td>
        <td>{{ sim_number.price }}</td>
        <td>
          <a href="{{ path('sim_number_show', {'id': sim_number.id}) }}" class="btn btn-outline-info">show</a>
          <a href="{{ path('sim_number_edit', {'id': sim_number.id}) }}" class="btn btn-outline-warning">edit</a>
        </td>
      </tr>
    {% else %}
      <tr>
        <td colspan="4">no records found</td>
      </tr>
    {% endfor %}
    </tbody>
  </table>

  <a href="{{ path('sim_number_new') }}" class="btn btn-primary">Create new</a>
{% endblock %}

Bắt đầu xây dựng

Khởi động server symfony dưới local symfony server:start

 • Chỉnh sửa file .env DATABASE_URL=mysql://db_user:[email protected]:3306/db_name?serverVersion=5.7
 • Cấu hình của tôi là DATABASE_URL=mysql://root:[email protected]:3306/symfony?serverVersion=5.7

Tạo entity bằng lệnh sau

php bin/console make:entity SimNumber
Tao entity

Sau khi tạo xong entity ta vào phpmyadmin tạo databse với tên đã config trong file .env và bắt đầu gen database.

 • php bin/console doctrine:schema:update --dump-sql Debug xem câu lệnh tạo database
 • php bin/console doctrine:schema:update --force Tiên hành update database

Bây giờ có database rồi, ta dùng cmd make crud, nó sẽ gen cho chúng ta đầy đủ các file và mã nguồn cho chức năng crud

chuc nang crud

Ở đây tôi custom lại url /sim/number -> /sim-number trong file src/Controller/SimNumberController.php line 13->15

/**
 * @Route("/sim-number")
 */

Để cho giao diện dễ nhìn hơn tôi có thêm bootstrap vào file templates/base.html.twig và chỉnh sửa một chút giao diện.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>{% block title %}Welcome!{% endblock %}</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/dAiS6JXm" crossorigin="anonymous">
    {% block stylesheets %}{% endblock %}
  </head>
  <body>
    <div class="container">
      {% block body %}{% endblock %}
    </div>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js" integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous"></script>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js" integrity="sha384-ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakFPskvXusvfa0b4Q" crossorigin="anonymous"></script>
    <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-JZR6Spejh4U02d8jOt6vLEHfe/JQGiRRSQQxSfFWpi1MquVdAyjUar5+76PVCmYl" crossorigin="anonymous"></script>
    {% block javascripts %}{% endblock %}
  </body>
</html>

Tài liệu tham khảo

 1. Routing
 2. Controller
 3. Templates
 4. The Symfony MakerBundle
 5. Form
 6. Databases and the Doctrine ORM

Add new comment

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.